Arbetsmiljö, ergonomi, rehabilitering Borås

Arbetsmiljö- och hälsofrågor

Förbättra effektiviteten i arbetet, förbättrat anseende hos anställda, kunder och samhället i övrigt. Goodwill! Hjälp att bedöma arbetsmiljö- och hälsoparametrar som påverkar organisationen, produktiviteten, arbetsmiljön och hälsan. Samt klargörande av sambanden däremellan. En övergripande riskbedömning som kan identifiera de delar sin ger väsentlig påverkan.


Arbetsplatsanpassningar

Att utforma arbetsplatsen på ett ergonomiskt och hälsosamt sätt för att undvika riskmoment som kan leda till framtida skador. Därmed minska sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador.


Ergonomisk genomgång av arbetsplatsen

Arbetsplatsens utformning är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö och för ett effektivt arbete. Goda belastningsergonomiska förhållanden i arbete kan betyda mycket för möjligheterna till anpassning utifrån medarbetarnas fysiska fortsättningar. Därav är det viktigt att ge de förutsättningar som krävs för att undvika risker för ohälsa och olycksfall som kan orsakas av eller kan förebyggas genom arbetsplatsens utformning.
Detta görs utifrån en kartläggning, bedömning som genererar i förslag till ergonomisk utformning


Mätningar

Uppfylla lagkrav enligt Arbetsmiljöverkets förskrifter eller krav i samband med inspektion. Undersöka problem i arbetsmiljön som orsakar eller kan orsaka problem för de anställda. Mätning inför förändrings- / förbättringsåtgärder av maskiner eller andra faktorer. Syftet är att få ett mätningsunderlag för att kunna fata beslut om relevant åtgärder.


Riskanalys

Uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömning av verksamheten. Ger en samlad bild och bättre kontroll över de risker som förekommer i verksamheten. Minskad sjukskrivning p.g.a. sjukdom och olyckor. Identifiera risker för olyckor och ohälsa i verksamheten, för att uppskatta sannolikheten att en tänkbar skadehändelse inträffar och vilken konsekvens det medför.


Rådgivning

Bistå arbetsgivare som har arbetstagare med rehabiliteringsbehov, förebygga ohälsa, förhindra sjukskrivning, medverka till snabb återgång i arbete vid sjukskrivning samt vara stöd i förändringsarbete. För att förhindra långvarig sjukdom måste åtgärder sättas in tidigt vid ohälsa. Tidiga insatser är en framgångsfaktor när det gäller att förebygga ohälsa och förhindra sjukskrivningar och sänka sjukfrånvaron.


Skyddskommittéarbete

Företagshälsovården kan delta och stötta arbetet i företagets skyddskommitté för att hjälp företaget att hålla en hög kvalité.


Skyddsronder

Går igenom verksamheten för att fortlöpande undersöka risker, upprätta handlingsplaner och vidta åtgärder. Uppfylla lagkrav på skyddsrond enligt Arbetsmiljöförordningen. Systematiskt undanröja faktorer som kan ge upphov till ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.


Utformning av policys

Policys som beskriver företagets viljeinriktning med arbetsmiljöarbetet. Uppnå och uppfylla lagkraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Underlätta arbetsmiljöarbetet och ge möjlighet att stämma av och följa upp uppsatta mål.

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »