Rådgivning & stöd vid kris, missbruk & rehabilitering

Krissituationer

Det psykiska och social omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Initiativ till kontakt kan även tas av företagshälsovården. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.


Missbruksfrågor

Vid upptäckt av missbruk snabbt kunna komma igång med rehab för att få bort missbruket. Där man börjar med ett inledande samtal, därefter uppföljningssamtal vid behov, provtagning, krav på behandling och så vidare.


Rehabiliteringsärenden

Stöd och utformning av rehabilitering som anpassas utefter individens skador för att främja hälsan och därmed kunna fortsätta/återgå i arbete.


Telefonrådgivning

Telefonrådgivning i tekniska, medicinska ergonomiska, psykosociala och rehabiliteringsfrågor.


Upprättning av medarbetarsamtal

Hjälpa arbetsgivaren att utföra samtal utifrån företagets/arbetsgivarens önskemål. För att kunna kartlägga medarbetarens arbetsmiljö och livssituation samt kompetensutveckling. Via enskilda samtal med medarbetarna utifrån arbetsgivarens frågeformulär.


Chefstöd

Rådgivning i olika policys, rehabiliteringsärenden, individ och organisatoriska frågor som behöver dokumenteras i företagets eller den anställdes journal.


Kränkande särbehandling och Mobbing på arbetsplatsen

Det är arbetsgivaren som har huvudansvar för att förebygga mobbning och att hantera en mobbningssituation som har uppstått. Utsatta ska snabbt få hjälp eller stöd, chefer och arbetsledare ska få utbildning och handledning och arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande behandling inte accepteras.

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »