Hälso- och arbetsmiljö inventeringar, friskvård

Hälsoundersökningar

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad. För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget. Vilket innebär en kartläggning av de viktigaste huvudfaktorerna som har betydelse för folkhälsan och däribland vår största folkhälsosjukdom hjärt-kärlsjukdom. På detta sätt kan vi tydliggöra individuella riskfaktorer för att motivera och stötta till en hållbarare livsstil samtidigt som sjukdomar förebyggs.


Hälsosamtal

Om vi kan medverka till minskad sjukfrånvaro så är det till nytta för både arbetstagaren, arbetsgivare och samhället, både mänskligt och ekonomiskt. Om en arbetstagare upptäcks vara i riskzonen för att bil sjuk skall en individuell hälsoplan föreslås till både arbetstagare och arbetsgivare. Detta görs för att arbetstagaren inte skall bli sjuk. I detta upplägg finns uppföljning och återkoppling alltid med.


Lagstadgade kontroller

Utförande av lagstadgade/föreskrivna medicinska kontroller, undersökningarna omfattar hälsodeklaration och kroppsundersökning. Syftet är att undersöka personen som arbetar med:

 • Bly och Kadmium
 • Buller
 • Asbest och kvarts
 • Härdplaster
 • Höjdarbete i master och stolpar
 • Rök- och kemdykningar
 • Arbete med vibrationsexponering
 • Nattarbete

15 metoden

15 metoden går ut på att uppmärksamma och behandla alkoholproblem, att minska negativa konsekvenser för individen, arbetslivet och samhället. Denna metod lämpar sig väl inom arbetsliv och företagshälsovård. Upplägg:

 • Screening och kort rådgivning
 • Fördjupad bedömning
 • Samtalsbehandling och/eller läkemedelsbehandling

Arbetsförmågebedömningen

Arbetsförmågebedömningen går ut på att skapa en bild av individens funktionsförmåga ur ett arbetsperspektiv och ge arbetsgivaren en helhetsbild samt ett beslutsunderlag för det fortsatta rehabiliteringsarbetet för att sedan kunna komma till ett avslut. Utredningen är multidisciplinär och utförs av ett team bestående av rehabsamordnare, läkare, sjukgymnast och beteendevetare.


Belastningsergonomisk bedömning

Kartläggning och bedömning av belastningsergonomiska faktorer kan vara en del i kundföretagens arbete för att förebygga och tidigt identifiera risker inom belastningsrelaterade besvär. Kartläggningen kan riktas till en enskild anställd eller till en arbetsgrupp. Vid behov av arbetsanpassning och rehabilitering vid förändringar i verksamheten samt som grund för handlingsplaner i företagets systematiska arbetsmiljö.


Psykoterapeut

Stödsamtal, krisbearbetning, konflikthantering, stresshantering och chefsstöd. Att förebygga ohälsa och hjälpa individen att återgå/fortsätta sitt arbete. Detta i samarbete med beteendevetare.

 • Stärka individens förmåga att klara av olika påfrestningar.
 • Bearbetning av händelser.
 • Motverka utmattning och långtidssjukskrivning.
 • Hjälp att kontrollera konflikter på alternativt sätt.

Enkät fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Med hjälp av utomstående kunna kartlägga fysiska eller psykosociala problem inom verksamheten. Syftet är att bistå arbetsledningen med ett fysiskt och/eller psykosocialt underlagt när signaler framkommit i samband med undersökningar eller andra tillfällen, som gör att en kartläggning av problemen är till hjälp.


Hälsoundersökning, funktionell, styrka och rörlighet

Förebygga och tidigt upptäcka symtom på belastningsrelaterade besvär samt subjektivt mäta fyra olika hälsoindikationer. En bedömning genomförs av den fysiska funktionen i rörelse. och stödjeorganen hos individen, ger en samlad bild av individens fysiska funktion.


Handledning

Handledning för chef, individ eller grupp. För att öka kunskap och förståelse för mellanmänskligt samspel motverka risken för psykisk utmattning, sjukskrivning och personalomsättning. Även för att stärka och utveckla den professionella yrkesrollen. Detta kan ske individuellt eller i grupp till offentlig och privat verksamhet.


StressProfil

StressProfilen® är ett pedagogiskt verktyg som är baserad på vetenskapligt forskning av Karolinska institutet. Den identifierar och analyserar den aktuella situationen hos individen och gruppen/organisationen och kan motverka psykisk ohälsa. Med StressProfilen® kartläggs individens och gruppens/organisationens starka sidor och utvecklingsområden. StressProfilen har hög validitet och reliabilitet, frågorna hanteras och bearbetas konfidentiellt av ett utomstående företag, en oberoende part med sekretess.


Vitamineral- åldersanpassad hälsoundersökning

Många mår inte så bra som de skulle kunna göra. Många funderar på om kosten ger fullvärdig balans av vitaminer och mineraler eller har en känsla av att inte få ut fullt av sin träning. En orsak kan vara att det finns för lite eller för mycket av något vitamin eller mineral i kroppen. För att motverka detta är det många som tar olika typer av kosttillskott utan att veta om det behövs eller vad som behöver tillföras. Med vitamin och mineraltestet slipper man pröva sig fram.


Kost- och motionsråd

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad. Många hälsorisker sammanhänger med våra levnadsvanor. Därav är det extra viktigt att förhindra framtida besvär p.g.a. undermåttliga kostvanor eller brist på motion. Kostråd ges enligt Livsmedelsverkets rekommendationer samt motionsråd.


Läkarbesök

Medicinsk bedömning utifrån oro/besvär/symtom/funktionsnedsättning hos individen. Kan också göras på kundens initiativ, med den anställdes medgivande. Tanken är att individen skall uppleva hälsa som möjliggör fortsatt/återgång i arbete.

Nyanställningsprofiler

Förhindrar placering i sysselsättning som innebär risk för besvär alternativt är fel för individen eller blir till problem i företaget. Detta är till för att företaget skall kunna anställa rätt person efter yrkets karaktär, utifrån hälsoundersökningar, provtagningar och frågeformulär samt samtal.


Psykolog

Att förebygga ohälsa, hjälpa individen att återgå i arbete och öka effektivitet och/eller funktion i psykosocial arbetsmiljö. Behandling i samband med kriser eller arbetsrelaterade problem. Samtal/behandling, konsultation, bedömning och handledning. Ger ökas kunskap om psykologiska förhållanden på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske antingen direkt, genom handledning eller konsultation.


Sjukgymnastisk bedömning

För att se till att individen på bästa sätt kan återfå sin fysiska funktion och därmed kan fungera utan besvär i sitt arbete. Här bedöms den fysiska funktionen utifrån besvär hos individen samt ge hjälp och råd för att återställa/förbättra individens funktioner.


Sjukgymnastisk behandling

Bedöma den fysiska funktionen utifrån besvär os individen samt ge fysioterapibehandling och råd för att återställa/förbättra individens funktioner. Därmed se till att individen återfår sin fysiska funktion och kan fungera utan besvär i sitt arbete.


Specialistläkare

På Priserva Borås erbjuder vi specialistläkare vid önskat behov.


Förstadagsintyg

Hjälp för anställda att återgå till arbete så fort det är möjligt, få rådgivning redan första dagen för att minska sjukskrivningarna.

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »